น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพันปีหลวงต่อพสกนิกรชาวไทย

        ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรสู่ความยั่งยืนของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือพสกนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติภายใต้หลักการ ช่วยประชาชนอย่างไรให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองในระยะยาว” ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง

         “สรรพสุข” ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ ทรงแก้ไขปัญหาพื้นฐานของราษฎร ดูแลสุขภาพอนามัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง หน่วยแพทย์พระราชทาน” เพื่อตรวจรักษาราษฎรยากจนเหล่านี้ หากเป็นโรคร้ายแรงหรือป่วยหนักจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในท้องถิ่น ทรงจำได้ว่ามีคนไข้รายใดบ้างที่ป่วยหนักอาการไม่ค่อยดี และจะรับสั่งถามถึงอาการคืบหน้าอยู่เสมอ โดยทรงบรรเทาความทุกข์ร้อน สร้าง สรรพสุข” ให้แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน

 

สรรพศิลป์” จากสายพระเนตรอันยาวไกล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนควบคู่ไปด้วยงานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนงที่ครั้งหนึ่งเคยเสื่อมความนิยมลง ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยมีพระราชประสงค์ให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพ เช่น ทรงส่งเสริมให้ทอผ้าไหมที่ภาคอีสาน และสานย่านลิเภาที่ภาคใต้ รวมทั้งก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ ทรงปรารถนาให้ราษฎรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และได้รับการพัฒนา มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทรงส่งเสริมศิลปาชีพ โดยให้ประชาชนเป็นสมาชิก ขณะเดียวกัน ยังมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมและความเจริญมั่งคั่งของชาติไทย

         ส่วนด้าน “สรรพศาสตร์” สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนพระราชหฤทัยศึกษาหาความรู้วิชาการด้านต่างๆ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทั้งวรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี และได้ถ่ายทอดความสนพระราชหฤทัยนี้มายังพระราชโอรส พระราชธิดา ทุกพระองค์ ตลอดจนทรงส่งเสริมการเรียนรู้ในแขนงต่างๆ แก่ประชาชน โดย ทรงสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและเด็กพิการ ทรงสร้างศาลารวมใจให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ของชุมชนเพื่อใช้ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจ ด้วยการส่งเสริมให้คนมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ประพฤติแต่คุณงามความดี ไม่เพียงเท่านี้ ยังทรงห่วงใยผู้สูงวัยหลังวัยเกษียณ จึงทรงริเริ่ม วุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อนำความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติต่อไป

 

         และสุดท้าย สรรพชีวิต สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานไทย” โดยมีแนวพระราชดำริว่า คน ป่า และสัตว์ป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คนสามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่ามาสร้างอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง ในลักษณะของ “บ้านเล็กในป่าใหญ่ คนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าก็กลับใจมาช่วยปกป้องและพิทักษ์รักษาป่า รวมทั้งขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวเองและชุมชนในฐานะ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า” และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทรงใช้หลักการ ปลูกป่าในใจคน” ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการปลุกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนเสียก่อน ขณะเดียวกันก็ทรงจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร โดยจัดตั้ง โครงการป่ารักน้ำ” เป็นต้น

        ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงประชาสืบไป...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

 เมนูหลัก
น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพันปีหลวงต่อพสกนิกรชาวไท พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ