อำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง และการทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 4 ลักษณะงาน คือ

1. งานอำนวยการและสนับสนุน  

2. งานตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวงที่เดินทางเข้า ออกราชอาณาจักร  งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเดินทางเข้า ออก ราชอาณาจักร งานดำเนินการ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  

3. งานบริการคนต่างด้าว (งานขออยู่ต่อ) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การรับคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทั้งระยะสั้น และระยะยาว ของ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ทุกประเภทการตรวจลงตรา คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือคนต่างด้าวที่มาขอการตรวจลงตรา

- งานรับแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว

- งานรับรองที่พักอาศัยของคนต่างด้าวงานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวมามอบตัวเอง

- งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามความผิดที่กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

- งานแก้ไขตราขาเข้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประทับตราผิดพลาด

- งานขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางสูญหายของบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา

 4. งานด้านความมั่นคง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

- งานสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง, กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากความผิดตามกฎหมายดังกล่าว

- งานป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา)

- งานสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา

 เมนูหลัก
น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพันปีหลวงต่อพสกนิกรชาวไท พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ